Wydawca treści Wydawca treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z działalnością Nadleśnictwa Kozienice


Administratorem Danych Osobowych w stosunku do danych osobowych przekazywanych podczas każdorazowego kontaktu z nadleśnictwem jest Nadleśnictwo Kozienice, 26-670 Pionki, ul Partyzantów 62, e-mail:  kozienice@radom.lasy.gov.pl. Inspektorem Ochrony Danych jest Dariusz Kulhawiec (adres korespondencyjny: ul. Partyzantów 62, 26-670 Pionki, e-mail: dariusz.kulhawiec@radom.lasy.gov.pl). Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z działalnością Nadleśnictwa wynikającą z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Dane mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Nadleśnictwa, podmiotom udzielającym wsparcia Nadleśnictwu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania obowiązujących przepisów prawa. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne


Nadleśnictwo Kozienice uprzejmie informuje,
iż teren Nadleśnictwa Kozienice jest monitorowany!


Administratorem Danych Osobowych jest PGL LP Nadleśnictwo Kozienice, 26-670 Pionki, ul Partyzantów 62, e-mail:  kozienice@radom.lasy.gov.pl  Inspektorem Ochrony Danych jest Dariusz Kulhawiec (adres korespondencyjny: ul. Partyzantów 62, 26-670 Pionki, e-mail: dariusz.kulhawiec@radom.lasy.gov.pl). Dane osobowe gromadzone w postaci wizerunku gromadzone przy pomocy kamer interwencyjnych, fotopułapek, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), gdzie przez uzasadniony interes administratora należy rozumieć chęć zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dane z zapisu mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Nadleśnictwa, podmiotom udzielającym wsparcia Nadleśnictwu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe związane z monitoringiem przechowywane są przez okres do 30 dni. Zainteresowany posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Przebywanie na terenie monitorowanym jest dobrowolne.